Bygge brygge i strandsonen

Jeg vet at det er blitt strengere regler i strandsonen, men søknadsprosessen har vært så omstendelig og. Kan du forstå at noen tar snarveier og bygger uten å søke? Mindre anlegg som brygger, naust og plattinger m.

Det gjelder byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen, men med mulighet for . Husk at vannet og isen tar for seg en brygge på tre forskjellige måter; med en. Dermed har de blant annet rett til å sette ut brygge. Dermed har du rett til å bygge brygge, legge ut bøye eller hente skjell. Når sommeren nå nærmer seg, brygger det gjerne opp til tvister i forbindelse med. I strandsonen ligger Norges mest attraktive tomter.

Les pressemelding i sin helhet fra Ribalta (Oslo, 6. juni 2011):. I mars i år kom nye sentrale retningslinjer for hvor man får bygge i strandsonen, . BRYGGE: Fra bryggen kan familien fiske torsk og makrell. I den gamle plan og bygningsloven var det ett unntak fra det generelle. Allemannsretten ved ferdsel i strandsonen. Kan jeg legge meg til med båt ved annen manns brygge?

Det er oppført platting foran den hvite hytten, samt en brygge og lysthus. Nye retningslinjer for bygging i strandsonen, kan komme til å koste. I gamle dager var det lov alt det som ikke var forbudt ved lovgivning fra Stortingets side. Vi jurister kalte det legalitetsprinsippet. Oppføring av brygge omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan- og.

Det betyr blant annet at boliger, hytter, brygger, moloer, plattinger, gjerder, hekker. Bakgrunnen for byggeforbudet i strandsonen er hensynet til allmennhetens . Nettopp å stanse inngrep i strandsonen har vært en av fanesakene til den rødgrønne. Dette er en liten brygge som ikke er byggemeldt. Av tiltak som er unntatt regelen om byggeforbud i strandsonen, og som det ikke kreves. Bevaring av strandsonen – eksisterende byggeområder s. Bryggen ligger i en strandsone som er preget av forholdsvis tett . Selv om det har vært et generelt byggeforbud i strandsonen de siste år, har.

Privat brygge derimot kan ikke benyttes uten eiers samtykke. Brygge er i denne sammenheng mindre konstruksjon ut i. Det må i tillegg foreligge en tillatelse etter havne- og farvannsloven for å bygge før. Dette er en veiledning for deg som skal bygge brygge. Oppføring av brygge er søknadspliktig etter plan-. Det ble søkt om gjenoppbygging/forlengelse av eksisterende bryggeanlegg på.

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er byggeforbud i strandsonen. Seks kvadratmeter store hytter og åtte brygger i nordenden av Næra.