Dørlås innerdør

Selv om naboen har mye eller lite radon i sitt hus, kan det være at din bolig har helt andre verdier. Du kan derfor ikke basere deg på målinger gjort hos naboen. Får du høye verdier ved radonmåling, mer enn 2Bq/m bør du rådføre deg med spesialfirma om hva som bør gjøres av tiltak.

I flere tidligere undersøkelser av radon i bygninger i kommunen er det påvist lave verdier, slik at vi ikke anser radon som noen stor trussel i vår . Hva er egentlig radon og hvorfor er den skadelig for oss mennesker? Har man verdier høyere enn 100Bq/mbør man foreta tiltak for fjerning av disse . Radon er en luktfri og helt usynlig gass som kan sive opp av bakken.

Statens strålevern har satt en anbefaling om at ingen hus bør ha verdier over 200 . Mer om radontiltak for kraftig reduserte radonverdier i boliger og arbeidsplasser. På bakgrunn av forskrifter har eigendomsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune gjort målingar ved skulen i vinter. Noen av disse har igjen registrert verdier for radon som er over akseptable verdier.

Tiltaksgrensen for radon i boliger er ifølge Statens . Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom . Sørfold kommune anbefaler at alle som ikke har sjekket boligen sin for radon,.

SVERIGE: Grenseverdien for radon i boliger, skoler og barnehager innskjerpes nå betydelig i Sverige. Instrumentene registrerer verdier hver time. Teknisk Byggkontroll utfører radonkontroll og radonmålinger hvor vi måler radonforekomster i bygg med sporfilm og elektroniske målere. Hva er radon, hvordan måler du radonnivået og hvilke tiltak bør du ta om nivået i din bolig.

Radon på arbeidsplasser og i arbeidslokaler i Norge. Ny strålevernforskrift tar barns helse på alvor og stiller krav til radon for skoler og barnehager. Radon er en medvirkende årsak til at cirka 3nordmenn dør av lungekreft hvert. Også i privatboliger bør det gjøres tiltak for å få verdiene så lave som praktisk . Det kan godt være at huset ditt har for høye verdier selv om kartet viser.

Vi påpeker at alle må få utført radonmåling i huset sitt, sier Anne Liv . Tiltaksgrensen for radon i boliger er ifølge Statens Strålevern 100bq/m . Radon er et radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Rn og atomnummer 86.