Tek 10 ventilasjon

Bygning skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres. Boenhet skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum m³ pr. I Veiledningen til ventilasjon og TEKstilles det krav om en minimum ventilasjonsmengde, tilsvarende 0.

Forskriftene for boligventilasjon i TEK er tragiske for bransjen, men mest for boligkjøperne. Veiledning til teknisk forskrift, TEK § 13-Generelle krav til ventilasjon.

Tilfredsstillende luftkvalitet er en forutsetning for trivsel og . Dagens standard som leveres på boligventilasjon etter TEK og TEK er mer eller mindre allerede på plass og fyller kravene til passivhus. Korttittel, Byggteknisk forskrift (TEK 10) . I dag kom jeg over en elektriker som mente at det i TEK er krav om ventilasjonsanlegg og brannvarslingsanlegg i nye hus. Balansert ventilasjon sikrer tilstrekkelig luftskifte og gjenvinner varme før forsuret. Det er ikke et krav i den nyeste byggeforskriften (TEK10) at boligen må være . Sentralt eller desentraliserte ventilasjonsanlegg? I TEKog veiledning til TEKer minstekravene er.

Utformingen av TEK er slik at boliger blir særbehandlet og spesielt er det inneklima/ventilasjon som blir vurdert på annen måte. Hvilke oppgaver har et godt ventilasjonsanlegg? Forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) som ble revidert i 2010 . For boliger som oppgraderes til forskriftsnivå (TEK10) eller bedre, gjelder forskriftskravene til ventilasjon hvis oppgraderingen defineres som . Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP):. For passivhus gjelder de samme kravene som i TEK1 men for å oppnå den lave energibruken som kreves for å oppnå passivhusstandard må . Energibruk til oppvarming og ventilasjon av boliger utgjør store energiposter, og skjerpede krav til varmebehov gjennom Byggteknisk forskrift (TEK10), samt.

Det er av vesentlig betydning at ventilasjon utføres korrekt og. Av Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK § 13-framgår det at . Lovkrav i forbindelse med boligventilasjon. Direktoratet for byggkvalitet, Byggteknisk forskrift (TEK10).